در بیان سعد و نحس ستارگان و ساعتهای آنها

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن در آن ساعت با تعویذات و خواندن عمل مفید است بدانکه مشتری سعد اکبر است.

 

در ساعت آن تعویذ حب و حاضری غایب و رفع عارضه باید نوشت.

 

زهره:

سعد اصغر است در ساعت آن تعویذ الفت و زبان بندی و خواب بندی باید نوشت.

 

عطارد:

مشترک است در ساعت آن تعویذ محبت و شفای امراض باید نوشت.

 

شمس:

سعد است در ساعت آن تعویذ حب و شفای امراض نوشتن مناسب است.

 

قمر:

را هم سعد می‌گویند در ساعت آن تعویذ حب و اخلاص و شفای امراض نویسند.

 

زحل:

نحس اکبر است در ساعت آن تعویذ هلاکی اعلا باید نوشت لیکن طالب را لازمست که وقت سحر کار کند و در وقت نحس هیچ کار نکن که بانجام نخواهد رسید در ساعت سعد هرکارکه کند انجامش بهتر و مفید تر خواهد شد.

 

 

 

 

Email

ganjerayegan@yahoo.com

  

فرم تماس با مدیریت سایت جهت دریافت پسورد این دعا